تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

تعاریف و اصطلاحات


تعريف و اصطلاحات
1-وزارت : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .
2-وزير: وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .
3- هيأت مركزي جذب: هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .
4-دبيرخانه : دبيرخانه هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت .
5- هيأت اجرايي جذب: هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه .
6-مؤسسه: هر يك از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي اعم از آموزشي و پژوهشي.