تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

تبدیل وضعیت استخدامی هیات علمی


تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي
نحوه تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي به شرح زير مي‌باشد.
 
9-1 : براساس بند4 ماده 5 مصوبه 608 مورخ 19/4/86 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي از پيماني به رسمي آزمايشي مشروط به احراز شرايط براي ارتقاء به مرتبه بالاتر مي‌باشد.
تبصره 1: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي باتوجه به ملا‌ك‌هايي مانند سابقه تأسيس، موقعيت جغرافيايي، توسعه زيرساختها، شاخص و هرم اعضاي هيأت علمي مي‌توانند براي احراز شرايط ارتقاء به مرتبه بالاتر در تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي خود از پيماني به رسمي آزمايشي امتيازات لازم براي ارتقاء را به ميزان 70 تا 100 درصد حداقل امتيازات لازم را از جدول موضوع ماده يك(براي مؤسسات آموزشي) و ساير جداول آيين‌نامه ارتقاء انجام دهند.
تبصره 2: امتيازات موضوع تبصره فوق براساس پيشنهاد هيأت مميزه و تصويب هيأت امناء مؤسسه بوده و هر 4 سال يكبار قابل بازنگري است. در دانشگاه‌هاي فاقد هيأت مميزه امتيازات مزبور توسط هيأت مميزه مركزي تعيين خواهد شد.
 
ماده 10:
براساس بند 5 ماده 5 مصوبه 608 مورخ 19/4/86 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي مشروط به احراز مرتبه دانشياري مي‌باشد.
ماده 11:
براي تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي اخذ مجدد تأييديه صلاحيت عمومي الزامي است.
 
ماده 12:
تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه های تربيت مدرس وتربيت معلم از پيماني به رسمي- آزمايشي و از رسمي - آزمايشي به رسمي- قطعي  و همچنين استخدام اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسلامي تابع مقررات خاص خود مي‌باشد.
 
ماده 13:
كليه ضوابط و مقررات، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها كه مغاير اين دستورالعمل نباشند كماكان به قوت خود باقي است.