تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

روال انتخاب هیات علمی


روال انتخاب هيأت علمي
2-1- دريافت مدارك كامل توسط دبيرخانه هيأت اجرايي جذب مؤسسه
2-2- بررسي دقيق مدارك و مستندات، با توجه به فرم پيوست.

2-3- امتيازات توسط هيأت اجرايي جذب و مستندات به صورت دقيق در فرم مربوطه كامل مي‌گردد.
 • مدارك دانشنامه تخصصي (بورد تخصصي) در رشته‌هاي تخصصي، دكتراي Ph.D يا مدرك كارشناسي ارشد و ارسال مدارك تحصيلي مربوطه جزء معيارهاي اصلي و ضروري براي عضويت هيأت علمي است.
 • شاخص‌هاي حذف كننده فرد
- مشكلات روحي و رواني
- بيماريهاي جسمي ناتوان كننده
- مشكلات اخلاقي
- داشتن ظاهر نامناسب و خلاف شئونات اسلامي
- عدم رعايت موازين اخلاقي
 • حداكثر سن براي داوطلبين استخدام پيماني و رسمي كه مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند 35 سال و براي دارندگان مدارك دكتري Ph.D و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي 45 سال است. موارد استثنايي و خاص با كسب مجوز از هيأت مركزي جذب وزارتين خواهد بود. داوطلبین دانشگاه های مربوط به وزارت بهداشت که در خارج از کشور استادیار هستند تا 50 سال می توانند در فراخوان شرکت کنند.
 • در شرايط مساوي اولويت با متقاضي بومي هر منطقه است.
  • واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه درفرآیند پذیرش هیأت علمی دانشگاه ها دارای اولویت می باشند.
 • در شرايط مساوي اولويت با رتبه‌هاي اول- دوم- سوم امتحانات بورد تخصصي و فوق تخصصي و Ph.D (ويژه هيأت عالي جذب مؤسسه تابعه وزارت بهداشت.)
 • متقاضياني كه يك سال از شروع تعهدات قانوني آنها گذاشته باشد مي‌توانند در طرح فراخوان شركت نمايند.
 • روزآمدي در حيطه تخصصي به استناد پژوهش‌هاي انجام شده، فعاليتهاي نگارشي و علمي و يا فعاليت در سازمان‌هاي علمي و كنفرانس‌ها توسط داوطلب بايد تأييد شود فعاليتهاي انجام شده بايد حداكثر مربوط به 5-4 سال گذشته باشد، تصوير حداقل 2 توصيه نامه معتبر از اساتيد قبلي خود متقاضي ضروري است.
 • داوطلبين در گروه‌هاي باليني پس از گذشت يك سال از شروع تعهدات قانوني خود مي‌توانند در روند فراخوان شركت نمايند.
2-4- اعلام نتايج امتيازات عضو هيأت علمي آموزشي، به معاونت آموزشي مؤسسه و تأييد شوراي پژوهشي به معاونت پژوهشي براساس تكميل فرم پيوست مؤسسه جهت شروع جذب.
2-5- كسب اطلاع از مؤسسه محل آموزش (دستياري و يا دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و عمومي) در خصوص بعضي از ويژگي‌ها از قبيل
 • عامل به احكام بودن
 • علاقه‌مندي افراد به شغل هيأت علمي
 • مهارتهاي تدريس
 • اهميت به آموزش
 • ارتباط با همكاران و توانايي كارگروهي
 • تخلفات انضباطي احتمالي
 • توانايي مواجهه با ناملايمات
 • تعهدات اخلاقي
 • پوشش ظاهري
 • برخورد اجتماعي
 • توانايي مديريت
 • تعهدات كاري
 • مسئوليت‌پذيري
2-6- تمام موارد فوق در قالب فرم امتيازات قرار خواهند گرفت.
2-7- دعوت حداقل 2 برابرافراد داراي امتياز حدنصاب
2-8- انجام مصاحبه ساختارمند
 • كميته مصاحبه كننده از متقاضي عضويت هيأت علمي آموزشي متشكل از شوراي آموزشي دانشكده يا دانشگاه و با حضور معاون آموزشي مؤسسه.
 • كميته مصاحبه كننده از متقاضي عضويت هيأت علمي پژوهشي متشكل از شوراي پژوهشي مركز و با حضور معاون پژوهشي مؤسسه و يا نماينده وي خواهد بود.
2-9- انجام آزمون‌هاي مرتبط توسط گروه آزمايشي، نماينده دانشكده يا EDC و يا نماينده مركز تحقيقاتي
آزمون‌هاي پيشنهادي:
 • انجام يك تدريس آزمايشي
 • يك سخنراني مؤثر
 • ارائه يك سخنراني كوتاه(مانند خلاصه مقالات)
 • ترجمه يك مقاله علمي
 • كار با رايانه
 • ارائه يك مدل آموزشي نو
 • هدايت يك گزارش صبحگاهي به صورت Role-Playing (براي رشته‌هاي پزشكي)
 • نگارش يك نامه انگليسي
2-10- بررسي توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي به صورت همزمان انجام مي‌گيرد.
2-11- انعقاد قرارداد استخدامي با داوطلب پذيرفته شده
2-12- لغو قرارداد استخدام پيماني داوطلب پذيرفته شده در صورت هر گونه نياز به تغيير دانشگاه محل خدمت
2-13- در صورتي كه عضو هيأت علمي پس از 5 سال خواهان جابجايي به مؤسسه ديگري بود براساس نياز و مقررات مؤسسه مبدأ تصميم‌گيري خواهد گرديد.
2-13- تأييد نهايي صلاحيت عمومي- توانايي علمي توسط هيأت اجرايي جذب استاد
2-14- اعلام نتايج به مردودين دوره
2-15- تعيين دوره 2 ماهه براي رسيدگي به اعتراضات