تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

فرآیند جذب اعضای هیات علمی


فرآيند جذب اعضاي هيأت علمي
منظور از جذب اعضاي هيأت علمي در اين دستورالعمل هرگونه استخدام عضو هيأت علمي به صورت قراردادي، پيماني، طرح سربازي، مأموريت، انتقال و راتبه تحصيلي است. فرآيند جذب اعضاي هيأت علمي به شرح زير مي‌باشد.
 
1 : پس از اعلام فراخوان عمومي جذب اعضاي هيأت علمي و راتبه تحصيلي كه براساس فرم‌ها و شرايط مربوطه اعلام شده انجام خواهد شد، دبيرخانه نسبت به دريافت انجام فراخوان و درخواست متقاضيان اقدام مي‌نمايد.(حداكثر5روز).
تبصره: فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي دوبار در سال و در ماه‌هاي شهريور و بهمن از طريق منزلگاه مؤسسه و روزنامه هاي كثيرالانتشار به شكل استاني يا متمركز صورت مي‌گيرد.
 
2 : دبيرخانه كليه درخواستهاي واصله را به هيأت اجرايي جذب ارسال نموده و با نظر هيأت اجرايي جذب براي افراد واجد شرايط پرونده تشكيل داده و نسبت به ارسال پاسخ براي افرادي كه شرايط اوليه را دارا نبوده‌اند، اقدام خواهد نمود.(حداكثر5روز).
 
3 :دبيرخانه بعد از تكميل پرونده براي متقاضيان واجد شرايط همزمان پرونده آنان را بنا به تشخيص هيأت اجرايي جذب به كارگروه‌هاي بررسي توانايي‌ علمي و صلاحيت عمومي مؤسسه و در مورد دروس معارف اسلامي به معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ارسال مي‌نمايد.(حداكثر7روز).
 
4 : كارگروه بررسي توانايي علمي و صلاحيت عمومي با تشكيل جلسه و دعوت از افراد تعيين شده نسبت به بررسي پرونده متقاضيان اقدام نموده و نتيجه بررسي صلاحيت را با توجه به امتيازات مكتسبه از فرم مربوطه، به هيأت‌ اجرايي جذب ارسال مي‌نمايند(حداكثر45 روز).
 
5 : دبيرخانه پس از دريافت نتيجه بررسي توانايي علمي و صلاحيت عمومي، پرونده‌ها را براي اتخاذ تصميم به هيأت اجرايي جذب ارسال خواهد كرد(حداكثر5روز).
 
6 : هيأت اجرايي جذب پس از بررسي پرونده متقاضيان نتيجه تصميم خود را اعلام خواهد نمود(حداكثر15روز).
 
7 : دبيرخانه خلاصه پرونده متقاضياني كه مورد تأييد اوليه هيأت اجرايي جذب قرار گرفته است مطابق فرم مربوطه از طريق پست الكترونيك به دبيرخانه هيأت مركزي جذب ارسال مي‌نمايد(حداكثر7روز).
 
8 : هيأت مركزي جذب نيز تصميم نهايي را حداكثر در 45 روز به مؤسسه اعلام خواهد كرد و مؤسسه موظف است حداكثر طي 10 روز نتيجه را به اطلاع متقاضي برساند.
تبصره 1: صدور ابلاغ استخدام رسمي آزمايشي اعضاي هيأت علمي پس از تأييد هيأت مركزي جذب و ارسال مدارك مورد نياز از طرف مؤسسه توسط معاونت آموزشي وزارت اقدام خواهد شد.
تبصره 2: باتوجه به محدوديت استخدام مربي، قبل از هرگونه اقدام (بررسي توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي متقاضيان)، رعايت بخشنامه مربوطه و كسب مجوز از معاونت آموزشي وزارت متبوع الزامي است.
تبصره 3: كليه درخواستهاي استخدام در دانشگاه آزاد اسلامي، ابتدا توسط هيأتهاي اجرايي جذب استان بررسي و به سازمان مركزي آن دانشگاه و از طريق آن سازمان با امضاء رئيس يا معاون آموزشي آن دانشگاه به هيأت مركزي جذب وزارت ارسال خواهد شد. دانشگاه آزاد اسلامي نيز موظف است نسبت به ايجاد يك دبيرخانه متمركز و مكانيزه مطابق ماده 6 اين دستورالعمل اقدام نمايد و امور محوله توسط هيأت‌هاي مركزي جذب را انجام دهد.
تبصره 4: در رابطه با استخدام و تبديل وضعيت اعضاي گروه معارف اسلامي دبيرخانه هيأت اجرايي مؤسسه موظف‌ است توانايي علمي و صلاحيت عمومي را از دفتر امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري استعلام نموده و به هيأت اجرايي جذب مؤسسه ارسال نمايند.