تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

کارگروه بررسی توانایی علمی


كارگروه بررسي توانايي علمي
به منظور بررسي توانائي علمي متقاضيان جذب(استخدام پيماني، تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي، از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي و طرح سربازي و...) و همچنين متقاضيان استفاده از راتبه تحصيلي، كارگروه بررسي توانايي علمي در تخصصهاي مختلف زيرنظر هيأت اجرايي جذب حسب مورد تشكيل خواهند شد.تشکیل کارگروه بررسی توانایی علمی الزامی نمی باشد.
تركيب اعضاي هر كارگروه به شرح زير خواهد بود.
1-    رئيس دانشكده، ‌رئيس پژوهشكده ذيربط
2-    مدير گروه آموزشي، پژوهشي ذيربط
3- حداقل دو نفر از اعضاي هيأت علمي مرتبط با زمينه تخصصي متقاضي با انتخاب هيأت اجرايي جذب که حسب پرونده برای حضور در جلسه کارگروه دعوت می شوند.
4-    يك نفر از اعضاي هيأت اجرايي جذب و يا نماينده آن هيأت كه بايستي از اعضاي هيأت علمي رسمي مؤسسه باشد.
تبصره 1: در مؤسسات پژوهشي و پژوهشكده‌ها حسب مورد رئيس بخش مربوطه عضو كارگروه خواهد بود.
تبصره 2: در صورت نياز با تشخيص هيأت اجرايي جذب برخي از اعضاي هيأت علمي موضوع بند3 مي‌توانند از خارج مؤسسه انتخاب گردند.
اعضاي هر كارگروه با نظر و تأييد هيأت اجرايي جذب و حكم رئيس هیأت حسب پرونده به مدت 2 سال منصوب مي‌شوند. اعضاي كارگروه پس از بررسي‌هاي لازم، نتيجه بررسي توانايي علمي متقاضيان را در فرمهاي مربوطه تكميل نموده و آنها را توسط نماينده هيأت اجرايي جذب جهت اتخاذ تصميم به صورت محرمانه به هيأت اجرايي جذب ارائه خواهد نمود.
تبصره 3: تركيب كارگروه‌ها بررسي توانايي علمي در مؤسسات پژوهشي و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي غيردولتي- غيرانتفاعي حسب مورد با صلاحديد رئيس مؤسسه تعيين خواهد شد.