تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

ترکیب اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه آزاد اسلامی


ترکیب اعضاي هیات اجرایی جذب دانشگاه آزاد اسلامی
براي کلیه واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی هیأت اجرایی جذب هیأت علمی به صورت استانی و با ترکیب ذیل تشکیل میشود:
١- رئیس بزرگترین واحد استان (رئیس هیأت)
٢- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در بزرگترین واحد استان
٣- سه تا پنج عضو هیأت علمی بنا به پیشنهاد رئیس بزرگترین واحد استان به هیأت مرکزي جذب وزارت مربوط به منظور تأیید اولیه و تأیید نهائی هیأت عالی جذب و حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
تبصره ١- دبیر هیأت از میان اعضاي هیأت علمی موضوع بند ٣فوق با حکم و انتخاب رئیس بزرگترین واحد استان، منصوب میشود.
تبصره ٢- یک نفر از اعضاي موضوع بند ٣ ماده ٧، حسب مورد در رشته هاي پزشکی با معرفی هیأت مرکزي جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در رشتههاي غیرپزشکی با معرفی هیأت مرکزي جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به هیأت عالی جذب معرفی میشوند.