تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

ترکیب اعضای هیات اجرایی جذب وابسته به جهاد دانشگاهی


با هدف جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به جهاددانشگاهی هیأت اجرایی جذب این موسسات تشکیل می شود.اهداف ووظایف وترکیب هیأت های مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی(مصوب 9/2/1387هیأت عالی جذب)خواهد بود.
تبصره-دبیران هیأتهای مرکزی جذب وزارت علوم،تحقیقات وفناوری وبهداشت،درمان و آموزش پزشکی در هیأت اجرایی جذب موضوع ماده فوق عضویت دارند.
اززمان تصویب و ابلاغ این مصوبه،کلیه مقررات وآیین نامه های مغایرباآن،ملغی ومنسوخ می باشد.
1-رئیس جهاددانشگاهی(رئیس هیأت)
2-دبیران هیأتهای مرکزی جذب وزارتین علوم،تحقیقات وفناوری وبهداشت،درمان و آموزش پزشکی
3-نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها
4- پنج تا هفت عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی به انتخاب هیأت عالی جذببا هدف جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به جهاددانشگاهی هیأت اجرایی جذب این موسسات تشکیل می شود.اهداف ووظایف وترکیب هیأت های مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی(مصوب 9/2/1387هیأت عالی جذب)خواهد بود.