تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اهداف و وظایف


ایجاد وحدت رویه و ساماندهی جذب اعضای هیأت علمی کلیه موسسات آموزش عالی وپژوهشی با هدف جذب اساتید فرهیخته،کارآمد ومومن به آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی بنا به ضرورت حفظ شأن قداست محیط های آموزش عالی کشوراز اهداف هیأت عالی جذب می باشد.
ازدیگر اهداف ووظایف هیأت عالی جذب عبارتند از:
1- اتخاذ ساز و كار واحد در هيأت‌هاي اجرايي جذب براي ايجاد انسجام،وحدت رويه و توانمندي و پويايي دانشگاه‌ها
2- نظارت مستمر بر اجراي صحيح ضوابط و مقررات جذب هيأت علمي در تمامي سطوح
3- بررسي و بازنگري كليه سياست‌ها و ضوابط مربوط به جذب هيأت علمي به منظور پيشنهاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به جذب عضو هيأت علمي براي تصويب به شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي
4- تعريف ساختار سازماني و شرح وظايف هيأت مركزي جذب وزارتين و هيأت‌هاي اجرايي جذب و ايجاد تعامل تعريف شده بين آنها
5- تدوين دوره‌هاي آموزش بدو و حين خدمت با هدف توانمندسازي اعضاي هيأت علمي و نظارت بر حسن انجام آن
6- برگزاري سمينارها و كارگاههاي توجيهي براي عناصر هيأت‌هاي اجرايي جذب
7- رسيدگي به شكايات و ساير امور محوله از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
8- بررسي گزارش عملكرد سالانة هيأت مركزي جذب وزارتين و هيأت‌هاي اجرايي جذب و ارائه آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تبصره1: متناظر با بند 4 فوق و در خارج از موضوع جذب اعضاي هيأت علمي، وظيفه بررسي و تأييد صلاحيت هيأت مؤسس، اعضاي هيأت امناء و رئيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي به عهده هيأت مركزي جذب وزارتين مي‌باشد.
تبصره 2: تأیید صلاحیت اعضای هیأت مؤسس مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی - غیرانتفاعی مستقر در تهران پس از تأیید نهایی هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی معتبر و لازم‌الاجراست. هیأت های مرکزی جذب موظفند ضمن اجرای تبصره 1 ماده 3 آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب مصوب در جلسه 608 مورخ 19/04/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخصات افراد موضوع این مصوبه را جهت اخذ تأییدیه نهایی به هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی ارسال نمایند. (مصوب در جلسه یکصد و بیست و یکم مورخ 22/05/1392 هیأت عالی جذب)